07:24 h. viernes, 01 de julio de 2022

Convocado o XVI premio 'Risco' de Creación Literaria

Stadio Sport  |  30 de agosto de 2015 (02:00 h.)

A obra gañadora levará 6.000 euros e a publicación de 150 exemplares do libro. Poden presentarse novelas, conxuntos de relatos, ensaios, etc. de máximo 300 folios ata o 25 de setembro

O Concello de Ourense e a Fundación Vicente Risco, en colaboración coa editorial Sotelo Blanco, convocan unha nova edición do Premio 'Risco' de Creación Literaria, cuxas bases contemplan a recepción de traballos orixinais de xénero narrativo: novelas, conxuntos de relatos, ensaios, etc. O premio para a obra gañadora será de 6.000 euros en metálico ademais da publicación de 150 exemplares.

As bases elaboradas pola Concellería de Cultura establecen que pode concorrer calquera persoa que presente escritos inéditos da súa autoría redactados en lingua galega, de acordo coa normativa oficial vixente e cunha extensión mínima de 150 folios e máxima de 300 (mecanografados en letra Times New Roman de corpo 12 por unha soa cara e a dobre espazo). Os orixinais irán acompañado dun sobre pechado, que conterán os datos do autor e o título definitivo da súa obra, facendo constar no exterior, exclusivamente, o título ou lema da obra. O lugar de presentación será o Rexistro Xeral do Concello de Ourense (Praza Maior, 1), e o prazo de entrega remata o martes día 25 de setembro de 2015.

Dado o carácter narrativo dos textos, exclúense teses académicas ou traballos especificamente científicos, que teñen o seu ámbito propio no Premio Vicente Risco das Ciencias Sociais. O Xurado estará composto por cinco persoas escollidas entre recoñecidos persoeiros do mundo da literatura, entre elas o gañador da edición anterior, Pablo Rubén Jorge Eyré, mentres que a presidencia será exercida por unha persoa designada polo Concello de Ourense. Se o criterio do Xurado considerase que a calidade literaria das obras no fose abondo, o premio poderá declararse deserto.

Este concurso, que xa vai pola súa decimosexta edición, homenaxea un dos referentes da Xeración Nós, don Vicente Martínez-Risco,e tamén o seu fillo, Antón Martínez-Risco Fernández, ambos veciños de Ourense, e ten no seu palmarés nomes coma os de Xosé Carlos Caneiro,  Xosé Luís Martínez Pereiro, Alberto Ramos, Hixinio Puentes ou Xosé Vázquez Pintor.

Hemeroteca